Extra ondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.

Onderwijs
Op onze school wordt zoveel mogelijk onderwijs op maat (passend onderwijs) gegeven door de onderwijsbehoefte van het kind centraal te stellen. Wij zijn er van overtuigd dat de leerling beter leert als de leerstof op de leerling is afgestemd (gericht op zijn mogelijkheden en talenten) en op zo’n manier wordt aangeboden dat het de interesse van de leerling heeft. Veel kinderen met extra ondersteuningsbehoefte kunnen wij voldoende tegemoet komen vanuit onze basisondersteuning, die veel extra mogelijkheden biedt.

Wij gaan uit van verschillen maar willen, indien mogelijk, elk kind helpen de minimumdoelen behorende bij zijn leeftijd te behalen;

  • Leerlingen die, om verschillende redenen, extra ondersteuning, aandacht en zorg nodig hebben boven de basisondersteuning worden besproken in het intern en/of extern ondersteuningsteam. Er wordt dan, indien nodig, een groeidocument opgesteld waarin extra ondersteuning is opgenomen.
  • Wij gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle leerlingen van onze school;
  • Wij differentiëren bij de instructie, naar tempo en bij de verwerking (middels meervoudige intelligentie, waarbij hoofd, hart en handen centraal staan);
  • Wij laten een kind die specifieke ondersteuning en aanpassingen nodig heeft alleen op school toe als verwacht mag worden dat het team deze leerling kan begeleiden zonder dat de leerling en/of andere leerlingen tekort komen.
  • Wij hanteren altijd het criteria dat een kind zich op school prettig moet kunnen voelen.

Begeleiding
Onze school werkt voor enkele leerlingen met een groeidocument waarin een ontwikkelperspectief is opgenomen. Er is een goede overdracht binnen onze school tussen de leerjaren net als de overdracht naar de volgende school. De peuter-kleutergroep is de perfecte manier om de overstap voorschool-vroegschool zo klein mogelijk te maken.  

Beleid
De meeste beleidsprocedures zijn vastgelegd en er is een heldere visie op leerlingenzorg.

Organisatie
Wij zijn een kleine school en daardoor zijn de lijnen kort. Het team communiceert direct met de ouders en investeert veel tijd in het daadwerkelijk kennen van de leerling. Het externe zorgteam bestaat uit intern begeleider, adviseur speciaal basisonderwijs, schoolmaatschappelijk werker en de directeur van de school. Indien nodig sluiten andere experts aan, zoals bijv. een orthopedagoog. Het externe ondersteuningsteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Daarnaast hebben de intern begeleider en de leerkrachten structureel onderleg over alle leerlingen en in het bijzonder de leerlingen met extra ondersteuning. De directeur en de intern begeleider hebben ± 5x per jaar overleg over de ondersteuningsstructuur en de leerlingen waar extra ondersteuning voor nodig is.

Beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op het gebied van gedrags- en hechtingsproblematiek, kindercoaching. Daarnaast is er op school veel ervaring met kinderen die meer ondersteuning nodig hebben op leergebied of juist meer uitdaging nodig hebben. Wij werken samen met een specialist hoogbegaafdheid als wij op dit vlak ondersteuning nodig hebben. Specifieke deskundige ondersteuning op het gebied van dyslexie krijgen we van de intern begeleider van De Fontein uit Breda, deze school maakt deel uit van hetzelfde scholencluster binnen PCPO Midden Brabant.

Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een ondersteuningsarrangement. Indien nodig wordt extra onderzoek extern ingekocht. De medewerker van het Dorpsteam is van grote waarde in het zorgteam. De afgelopen jaren hebben daarnaast regelmatig kinderen gebruik gemaakt van de logopedist.