Opvang

Overblijven

Kinderen kunnen tussen de middag overblijven voor een vast bedrag per jaar. De kinderen blijven op school en worden begeleid door de onderwijsassistent en/of de pedagogisch medewerkster van Kober. Daarnaast is er altijd een ouder als ondersteuning aanwezig. Het overblijven regelt de school zelf. U kunt uw kind aanmelden bij Ria Martens of Mitchel de Leeuw op school. Meer informatie kunt u op school opvragen via beekdal@pcpomiddenbrabant.nl.

Buitenschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderopvangorganisaties Kober en Puur.

Naschoolse activiteiten

Door het aanbieden van naschoolse activiteiten willen we de mogelijkheden en de ontwikkelingskansen van de kinderen vergroten. We gebruiken hiervoor de expertise van externe instanties of individuen. Door kinderen in een andere sfeer bij elkaar te brengen willen we de sociale competenties vergroten. Het aanbieden van deze activiteiten vergroot de betrokkenheid van kinderen, ouders en externen bij de school.

In vier blokken van één tot zes weken worden er op verschillende dagen activiteiten aangeboden, die na schooltijd plaatsvinden. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden op school of op een andere locatie. Het aanbod varieert per blok. U kunt hierbij denken aan sportactiviteiten, creatieve activiteiten of activiteiten om kennis te vergroten. U kunt uw kind inschrijven voor de activiteit naar keuze door middel van een inschrijfformulier dat u bij aanvang van ieder blok samen met een informatiefolder ontvangt. De meeste activiteiten duren 1 tot 1,5 uur. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen naar de juiste locatie.

De kosten van de naschoolse activiteiten zijn in principe 2,50 euro per dag per kind. Soms kunnen er extra kosten verbonden zijn aan een activiteit. Dit wordt vooraf gecommuniceerd.

Peuters op school

Er is veel (extra) aandacht voor kinderen die qua ontwikkeling wat achter lopen, zowel in de voorschoolse periode als in de basisschool. Er is echter weinig aanbod voor peuters waarbij alles vlot verloopt en/of er een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong te zien is. Het Beekdal wil hier als basisschool op inspelen door te werken met een peuter-kleutergroep. Deze groep is vooral bedoeld voor 3-jarige peuters die ‘vlug’ zijn in hun ontwikkeling. Van de deelnemende peuters wordt verwacht dat zij zich verbaal (redelijk) goed kunnen uitdrukken en toe zijn aan meer uitdaging of samenspel. Peuters die minder snel zijn in hun ontwikkeling zijn ook welkom, maar zullen veel meer een peuteraanbod krijgen of pas later instromen.

De peuters die ingeschreven staan voor deze groep draaien mee in het lokaal van en met de kleuters. Zij doen dit onder begeleiding van een pedagogisch medewerkster en de leerkracht van groep 1/2. De peuter-kleutergroep is op dinsdagochtend en het programma omvat onder andere dans. Aan de peutergroep zijn geen extra kosten verbonden.