Een school met talentuitdagend onderwijs

Brede school het Beekdal biedt, naast basisonderwijs, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang, naschoolse activiteiten en de mogelijkheid voor 3-jarigen om mee te draaien in de peuter-kleutergroep. Voor de naschoolse opvang is Kober Kindercentra een belangrijke samenwerkingspartner van de basisschool. Voor de naschoolse activiteiten wordt gewerkt met externe partijen en het aanbod is steeds wisselend.

Vanuit één team wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen, deels door onderwijs, deels door een uitdagend aanbod in de buitenschoolse tijd. Leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerksters, directie en intern begeleider werken allemaal vanuit één visie op ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat ieder kind waardevol is en talenten heeft en dat deze talenten uitgedaagd, gestimuleerd en uitgebreid moeten worden. In onze missie en visie kunt u hier meer over lezen. Een veilig klimaat is daarvoor essentieel en daarom wordt op school veel aandacht besteed aan respect voor elkaar, mogen zijn wie je bent en samen dingen ondernemen.

Het laatste inspectierapport van mei 2016 vindt u onder het kopje 'Voor ouders' in het menu.